Garantievoorwaarden

Een belangrijk deel van de activiteiten, jobs uitgevoerd door De Rioolkrak genieten een garantie. Deze garantie is in de tijd en is inhoudelijk.

Garantietermijn

De garantietermijn kan heel sterk verschillen naargelang de aard en de duurzaamheid van een uitgevoerde opdracht.
De toegekende garantietermijn is vastgelegd in het voorliggend document “garantievoorwaarden”, dat publiek toegankelijk is op onze website : www.derioolkrak.be – Garantievoorwaarden.

Aan de basis zijn volgende garanties van toepassing : 

1. Ontstoppingsdiensten

Alle activiteiten van de ontstoppingsdiensten, betreffende ontstoppingen van afvoeren van WC, riolering, keuken, badkamer of afvoeren in het algemeen, genieten een garantietermijn van 120 Dagen. Deze garantietermijn is automatisch geldig vanaf het moment van de uitvoering tot en met de 120 ste kalenderdag na de interventie.
De correcte betaling van de factuur is een conditio sine qua non voor het genieten van de garantietermijn.
Als de uitgevoerde ontstopping, door de precaire toestand van de installatie in het algemeen of heel bijzonder, geen resultaat kan garanderen , dan informeert de technieker de klant, dat geen garantie kan gegeven worden op de uitgevoerde opdracht. Deze mededeling zal zowel op de werkbon als op de factuur medegedeeld worden.
Er is met andere woorden geen nood aan de vermelding van een garantie van 120 dagen, deze is impliciet gelinkt aan de specifieke opdracht. Enkel bij voorafgaande afwijking van de garantievoorwaarden wordt dit vermeld op bestelbon/factuur.
Bij expliciet vermoeden van ongepast gebruik van de afvoeren (bv. doorspoelen van vochtige doekjes), onzorgvuldig gebruik van keuken- en of badkamerafvoer omwille van overaanwezigheid van etensresten en of haarklitten… vervalt uiteraard de garantie.

2. Geïnstalleerde mechanishe en electronische toestellen van derden 

Een door de Rioolkrak geleverd “toestel” wordt betrokken van een gerenommeerde en door ons of in samenspraak met de klant geselecteerde leverancier.
De verantwoordelijkheid van De Rioolkrak beperkt zich tot het toekennen van de fabrieksgarantie zoals bepaald door de leverancier van het betrokken toestel.
Concreet wil dit zeggen dat een fabrieks-garantie van 2 jaar geldig is op door ons geleverde en geïnstalleerde mechanische en elektronische terugslagkleppen, sensoren, afvalwaterpompen, vuilwaterpompen, recuperatiewaterpompen en pompen in zijn algemeenheid en dit in de breedste betekenis.
De voorwaarden door de leverancier bepaald voor de toekenning van de garantie moeten uiteraard gerespecteerd zijn. Het niet toekennen van de garantie door de leverancier van het toestel, om aanwijsbare redenen met oorzaak bij de klant, kan nooit verhaald worden op De Rioolkrak en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betrokken klant.

3. Rioleringswerken

Rioleringswerken uitgevoerd door De Rioolkrak worden beschreven in een offerte met een uniek nummer. De werken worden uitgevoerd als de offerte wordt goedgekeurd door de klant.
Het is standaard praktijk dat 10 jaar garantie wordt gegeven op dat gedeelte van de werken dat de aanleg en het werken van buizensystemen en aansluitingen betreft.
Eventuele voorbereidende werken (ruimingen, ontstoppingen, detecties, breekwerken) vallen uiteraard buiten deze termijnen, aangezien ze geen voorwerp zijn van een garantiebepaling.
De garantietermijn loopt vanaf het versturen van de eindfactuur tot dezelfde kalenderdag + 10 jaar.
Het is de uitsluitende bevoegdheid van De Rioolkrak om bij het voorstellen van de offerte, op basis van duidelijk aanwijsbare technische redenen , gedeeltelijk of volledig af te wijken van de garantietermijn. Deze afwijkende termijn zal duidelijk vermeld staan in het document en wordt goedgekeurd door de klant bij ondertekening van de offerte.
De garantie is enkel geldig bij een volledige betaling van de facturen zoals bepaald in de offerte, eventueel aangevuld met de betaling van goedgekeurde extra werken.

4. Plaatsen van septische tanks

Leveren en plaatsen van septische tanks, uitgevoerd door De Rioolkrak worden beschreven in een offerte met een uniek nummer. De levering en plaatsing worden uitgevoerd als de offerte wordt goedgekeurd door de klant.
De Rioolkrak geeft 10 jaar garantie op de tank en op de plaatsing.
Het spreekt voor zich dat operationeel gebruik en gevolgen hiervan bv. ruimingen niet vallen onder de garantietermijn.
De garantie is uiteraard ook enkel geldig bij correct gebruik. De materialen opgeslagen in de tank en het transport van volume en vloeistoffen naar de tank moeten vallen onder de gebruiksbepalingen. Lekken omwille van gebruik van bijtende materialen, ongepaste stoffen en of vloeistoffen, vernietigen de garantie.
De garantie termijn loopt vanaf het versturen van de eindfactuur tot dezelfde kalenderdag + 10 jaar.
Het is de uitsluitende bevoegdheid van De Rioolkrak om bij het voorstellen van de offerte, op basis van duidelijk aanwijsbare technische redenen, gedeeltelijk of volledig af te wijken van de garantietermijn. Deze afwijkende termijn zal duidelijk vermeld staan in het document en wordt goedgekeurd door de klant bij ondertekening van de offerte.
De garantie is enkel geldig bij een volledige betaling van de facturen zoals bepaald in de offerte, eventueel aangevuld met de betaling van goedgekeurde extra werken.

5. Werken bij toepassing van “Koustechnieken”

Rioleringswerken uitgevoerd door De Rioolkrak worden beschreven in een offerte met een uniek nummer. De werken worden uitgevoerd als de offerte wordt goedgekeurd door de klant.
Bij de toepassing van de “koustechniek” staat deze uitvoering heel expliciet woordelijk en gedetailleerd vermeld in de offerte.
De toegepaste herstelling van een buis of buizensysteem, mits toepassing van een koustechniek, geniet een garantie van 15 jaar. Deze garantie wordt gegeven op de kous. De werken en aansluitingen die niet onder de kousherstelling vallen ressorteren onder de garantievoorwaarden van normale rioleringswerken, zijnde 10 jaar. Deze garantie wordt in detail beschreven supra onder puntje 3.
Eventuele voorbereidende werken (ruimingen, ontstoppingen, detecties, breekwerken) vallen uiteraard buiten deze garantietermijn, aangzeien ze geen voorwerp zijn van een garantiebepaling.
De garantietermijn voor de kous loopt vanaf het versturen van de eindfactuur tot dezelfde kalenderdag + 15 jaar.
Het is de uitsluitende bevoegdheid van De Rioolkrak om bij het voorstellen van de offerte, op basis van duidelijk aanwijsbare technische redenen, gedeeltelijk of volledig af te wijken van de termijn. Deze afwijkende termijn zal duidelijk vermeld staan in het document en wordt goedgekeurd door de klant bij ondertekening van de offerte.
De garantie is enkel geldig bij een volledige betaling van de facturen zoals bepaald in de offerte, eventueel aangevuld met de betaling van goedgekeurde extra werken.