Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen wordt de opdrachtgever verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Eventuele afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs later overgemaakt, kunnen onder geen beding van toepassing zijn.

2. Voorstellen en offertes aan de opdrachtgever verbinden de partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden. Behoudens andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes beperkt tot dertig kalenderdagen.

3. Behoudens andersluidend beding kunnen onze prijzen wijzigen ingevolge stijging van aankoopprijzen, salarissen, sociale of fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid. In afwijking van artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek houden wij ons het recht voor om meerwerken met alle middelen van het recht te bewijzen.

4. Behoudens andersluidend beding worden onze prestaties gefactureerd overeenkomstig de voortgang der werken. Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de zeven dagen na factuurdatum en op onze zetel.

5. Bij vertraging in betaling hebben wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, dit overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interestvoet zal 12% bedragen op jaarbasis zo de voormelde Wet van 2 augustus 2002 niet toepasselijk is. Tevens kunnen wij aanspraak maken op de betaling van een schadevergoeding gelijk aan 15% van de prijs, zonder dat deze vergoeding minder dan 150,00 EUR kan bedragen en onverminderd ons recht vergoeding van onze werkelijke schade te bekomen. Tevens zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving opeisbaar worden. Tevens houden wij ons het recht voor de uitvoering van de werken te schorsen bij vertraging in de betaling. In onderhavig geval bepalen wij zelf wanneer de werken hervat worden. Wij kunnen geen schadevergoeding wegens vertraging verschuldigd zijn. Wanneer wij door zulk een schorsing rechtstreekse dan wel onrechtstreekse schade lijden, dient de opdrachtgever deze te vergoeden. Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van de werken te annuleren. In voorhavig geval is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de prijs, zonder dat deze vergoeding minder dan 150,00 EUR kan bedragen en onverminderd ons recht vergoeding van onze werkelijke schade te bekomen

6. Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie gegeven en zijn niet bindend. Onze aansprakelijkheid kan slechts worden ingeroepen bij zware fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden. Bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen en wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst zonder dat wij een vergoeding verschuldigd kunnen zijn. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelden dient de hiermee gepaard gaande schade vergoed te worden. Na een schorsing van de uitvoeringstermijn bepalen wij zelf wanneer wij de werken kunnen hervatten. Wij kunnen geen schadevergoeding wegens vertraging verschuldigd zijn.

7. De opdrachtgever dient de werf op zijn kosten toegankelijk te maken zodat de uitvoering van de werken op een normale wijze kan geschieden. Onze kosten wegens bijkomende verplaatsingen en wachttijden zijn verschuldigd.

8. Vanaf de levering op de plaats waar de koopwaar aan de eerste vervoerder wordt afgegeven draagt de opdrachtgever alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door onze zorgen of in onze opdracht geschiedt.

9. Wij houden ons het recht voor om de uitvoering van de werken uit te besteden aan onderaannemers.

10. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd. Behoudens andersluidend beding blijven wij titularis van de intellectuele eigendomsrechten op de studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen en dergelijke meer die gecreëerd werden voor de opdrachtgever.

11. De goederen worden geacht definitief aanvaard te zijn door de opdrachtgever acht kalenderdagen na de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van hogergenoemde termijn. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.w.z. alle gebreken die de opdrachtgever op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende acht kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle. De definitieve aanvaarding geldt als definitieve oplevering.

12. De goederen worden door ons tegen verborgen gebreken gewaarborgd tot twee maanden na de vaststelling van de gebreken. Om de waarborg te kunnen inroepen zal de opdrachtgever ons iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen. Lichte verschillen in kleur, afmeting of constructie zijn geen gebrek in de conformiteit en worden niet aanvaard als zichtbaar of verborgen gebrek voor zover deze vanuit technisch oogpunt onvermijdbaar zijn dan wel algemeen aanvaard zijn dan wel eigen zijn aan de gebruikte materialen.

13. Onze waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding van welke aard dan ook. Het inroepen van onze waarborg kan evenmin aanleiding geven tot geheel of gedeeltelijke inhouding van gefactureerde bedragen.

14. Wij zijn niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen m.b.t. constructie, afmeting of kleur, behoudens wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft dat dit een wezenlijk en essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst.

15. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade aan aanpalende roerende of onroerende goederen die het gevolg is van de uitvoering der werken, maar die niet door een fout in onzen hoofde is veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder.

16. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuursom van het geleverde goed waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Aansprakelijkheid voor immateriële gevolgschade is altijd uitgesloten. Onze aansprakelijkheid m.b.t. geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborg. In geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten, aannemers of onderaannemers kunnen wij slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan onze eigen fout te wijten is.

17. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door aangetekende kennisgeving aan de opdrachtgever, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van de prijs, zonder dat deze vergoeding minder dan 150,00 EUR kan bedragen en onverminderd ons recht vergoeding van onze werkelijke schade te bekomen.

18. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de opdrachtgever.