fbpx

Gescheiden riolering voor regenwater en afvalwater

Vanaf 2011 is het verplicht om een gescheiden rioolstelsel voor regen- en afvalwater te plaatsen voor nieuwbouwwoningen, en grote verbouwingen.

Gescheiden riolering - De Rioolkrak

Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in jouw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die uitsluitend bestemd is voor afvalwater en omgekeerd.

Waarom deze maatregelen?

  • Door algemeen minder verbruik, blijven de watervoorraden gegarandeerd
  • Een vermindering van de overstort frequentie, zodat er bij hevige regenval minder riolen gaan overstorten in oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit dus verbetert
  • Een verminderde menging van het afvalwater en proper regenwater (ook hemelwater genoemd), zodat het onverdunde afvalwater efficiënter kan getransporteerd en gezuiverd worden. Wat dus zowel economisch als ecologisch voordelig is
  • Een lager drinkwaterverbruik. Wanneer je gratis regenwater gaat gebruiken, in plaats van drinkwater, reduceer je het gebruik van dit kostbare drinkwater en kan je een belangrijke besparing realiseren op de drinkwater factuur

Gescheiden riolering

Bij een gescheiden riolering wordt het regenwater op elk moment gescheiden gehouden van het afvalwater.

  • Een aparte afvalwaterriolering zal het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke activiteiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie
  • Een aparte afvoer voert het regenwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke wijze infiltreren in de ondergrond

Hoe ga je met het opgevangen regenwater om?

Het algemene uitgangsprincipe is dat regenwater of hemelwater in deze volgorde wordt gebruikt (in volgorde van prioriteit):

  • Opvang voor hergebruik
  • Infiltratie op eigen terrein
  • Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
  • Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Aansluiten als het kan, zuiveren als het niet kan

Indien je woning of je bedrijfspand in een zone ligt, waar je die kan aansluiten op het rioleringsnetwerk, dan ben je verplicht om je hierop aan te sluiten. Je hebt een aansluitingsplicht.

Indien je woning buiten zo’n zone ligt of dit dient te gebeuren via gronden van derden, dan kan op deze aansluitingsplicht afgeweken worden. In dit geval moet je een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) laten installeren.

Het is best dat je hierover inlichtingen gaat inwinnen op het dienstenloket van jouw stad of gemeente, want de verplichtingen kunnen variëren.